Acasă

TITLUL PROIECTULUI

EGALI pe Piaţa Muncii!

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

30.06.2014- 30.12.2015

ARIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Judeţul Gorj

PROGRAM

Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

AXA PRIORITARĂ

Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE

D.M.I 5.1: „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

COORDONATOR / LIDER DE PROIECT

Asociaţia Psihologilor Gorjeni – Târgu Jiu. Gorj

PARTENER

S.C. Coralex S.R.L. – Craiova. Dolj.

 

Ce îşi propune proiectul “Egali pe piaţa muncii”?

Obiectivul general

Creşterea numărului de persoane atrase şi menţinute pe piaţa muncii, inclusiv în zonele rurale şi sprijinirea ocupării formale prin facilitarea integrării pe piaţa muncii a 488 persoane în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive din judeţul GORJ cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii”. 

Obiective specifice:

  • îmbunătaţirea capacităţii de ocupare a 488 de persoane (grup ţinta), prin furnizarea de programe integrate destinate şomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive şi alcătuirea unui plan de acţiune individualizat, care să pornească de la realizarea unui profil psiho-socio-profesional complex, în vederea realizării unei consilieri adecvate în dezvoltarea carierei;
  • perfecţionarea mecanismului de corelare a calificărilor şi intereselor profesionale cu oferta de locuri de muncă existentă prin activităţi de informare, consiliere şi mediere, pentru a facilita accesul la ocuparea  şi încadrarea în câmpul muncii a minim 59 de beneficiari din grupul ţintă;
  • creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, în special şomeri de lungă durată prin cuprinderea în programe de formare profesională  într-una din meseriile: ospătar (chelner), lucrător în comerţ, patiser, cameristă a 125 persoane sau parcurgerea programelor de formare iniţiere/ specializare/ perfecţionare a 325 dintre aceştia, astfel încât să crească gradul de ocupare pentru minim 55 dintre cei care vor ocupa un loc de muncă;
  • dezvoltarea a cel puţin 10 planuri de afaceri şi înfiinţarea a minim 4 firme. 

Cine sunt beneficiarii proiectului? 

Beneficiarii sunt persoane care au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Gorj şi aparţin uneia din categoriile următoare:

  • Persoane în căutarea unui loc de muncă (80 de persoane recrutate);
  • Şomeri (108 de persoane recrutate);
  • Şomeri de lungă durată (13 persoane recrutate);
  • Şomeri tineri (100 de persoane recrutate);
  • Şomeri peste 45 ani (20 de persoane recrutate);
  • Şomeri de lungă durată tineri (50 de persoane recrutate);